Nyköpings gamla Tingshus vid Tingshusplatsen. Foto Dan Samuelsson

Beskrivning
Vår strävan är att bevara historiska foton från Nyköping med omnejd. I arbetet med detta är vår avsikt att  inte kränka någon eller att göra intrång på annans upphovsrätt.

I de fall vi hittills inte lyckats klargöra upphovet, stöder vi publicering på lovlig citering (22 § URL) med motivet att belysa materialets existens och karaktär.

Personuppgifter till foton avser huvudsakligen avlidna personer och omfattas inte av GDPR. 

Publicering
Foton tagna före 1970 har bedömts sakna verkshöjd och därmed oskyddade enligt URL och om fotot nått upp till verkshöjd, att fotografen, i allmänhet, varit död i 70 år eller att vi fått rättighet på annat sätt. Om vi misstagit oss önskar vi få vetskap om detta för korrigering!

Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven blir genom rätten att bli glömd (GDPR) struken efter kontakt med föreningens personuppgiftsansvarig. Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds också kontakta någon i föreningens styrelse för korrigering.

Medlemsregister
Föreningen har ett register med namn, adress och telefon till alla medlemmar samt en kontaktlista med medlemmarnas epost-adresser. Kontakta föreningen om du som medlem önskar bli borttagen ur registret. (GDPR) 

Personuppgiftsansvarig:
Vice ordförande Mats Hedblom
• Medlemsregister och epost-lista för kontakt med medlemmar i Bildgruppen Nyköping med omnejd.
• Registret är tillgängligt för föreningens styrelse och valberedning
• Översyn sker fortlöpande varvid utgångna medlemmar tas bort

—————-
Sveriges vackraste lagtext
Byggningabalken 21 Kap.

Om bi.
1 §. Flyga bi bort i annans skog, och följer egaren dem till stock och hål, märker samma trä, och giver det byamän tillkänna; hafve ingen våld honom dem förtaga. Hafver bisvärm satt sig i bärande och fridlyst trä; då skall den stockas, och ej trä huggas, eller spillas, vid bot, som i (13 Kap.) är sagdt. Är den i annat trä; hugge neder, och tage bi sin saklöst.

Bikupor vid Syrtorpsstugan i Tunaberg